Grottyper

Vilken svensk grotta är djupast?

Korallgrottan är djupast om man räknar total höjdskillnad (+150m), men den grottan är så långsträckt att man aldrig behöver använda klätterutrustning. Den mest vertikala grottan är Vuoittasskallo i Vadvetjåkka nationalpark. Där krävs det däremot utrustning och kunskap i repklättring.

Vilken är sveriges längsta grotta?

Korallgrottan  i nordligaste Jämtland är längst med en total längd av alla framkomliga passager på c:a 6 kilometer.

Vad är en sprickgrotta?

Denna typ av grottor bildas då berg spricker sönder efter sättningar och förskjutningar. Vanligen blir de inte särskilt stora. Det finns dock exempel på grottor som skapats vid större jordbävningar. I Sverige har detta inträffat till följd av spänningar i berggrunden som uppstått under landhöjningen efter den senaste istiden.

Vad är en blockgrotta?

En blockgrotta består av hålrum mellan stenblock och omgivande berg/block. Kan antingen bestå av enstaka block eller blocksamling då en bergsbrant kollapsat vid ett ras.

Vad är en karstgrotta?

Karst är det övergripande begreppet för de former som skapas då vatten långsamt löser upp fast berg, vanligen kalksten. Om vattnet letar sig ner i sprickor under markytan kommer dessa successivt att kunna vidgas för att efter tusentals år ha utvecklats till grottor.

Var finns det grottor i Sverige?

Grottor av olika slag finns i stort sett över hela Sverige. I de södra delarna av landet är sprick- och blockgrottor vanligast, förutom i områden med kalkberggrund där det kan förekomma s.k. karstgrottor, där Lummelundagrottan är den man vanligen tänker på.

Längre norrut ökar förekomsten av karstgrottor, framför allt i fjälltrakterna där bergrunden i ett flertal områden innehåller lager av kalksten.

Medlemmar i SSF ges behörighet till förbundets grottdatabas där man kan få reda på var de olika grottorna ligger.